Wyniki Rekrutacji: 

Lista Kandydatów przyjętych do Przedszkola na rok 2022/2023

pdf
plik pdf - 515 KB

 

POTWIERDZENIE WOLI

 Od 31.03.2022r. godz. 8.00 do 11.04.2022r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia do przedszkola.

Dokument w formie papierowej podpisany przez rodzica należy dostarczyć do przedszkola.

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

 


Od 22 lutego do 10 marca br. dostępna będzie witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.
Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.
Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

O czym rodzice powinni pamiętać?
Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może także zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2020 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czym do naboru będzie dostępnych ok 1500 miejsc gdyż pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

 

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2022/2023 rozpocznie się 22 lutego od godz.8.00

 

 

 

 kliknij w link poniżej

 

Zasady naboru do przedszkola

  

oraz

 

Terminy rekrutacji do przedszkola 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na filmik przedstawiający Nasz Przedszkole :)

Film 2021/2022

Film 2020/21

Film 2019/20

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach