Integracja

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 w naszym przedszkolu realizowany będzie projekt "Edukacja - rozwój - wsparcie" w ramach RPO WSL. Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej.


Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych  i wzbogacających pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach w tym w placówce specjalnej i przedszkolach integracyjnych oraz rozszerzenie oferty tych placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Ponadto projekt zakłada wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o dodatkowe specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne w przedszkolach.
W ramach zadania zaplanowano 10 typów różnorodnych terapeutycznych zajęć wspomagających ofertę edukacyjną przedszkola z oddziałami integracyjnymi dla każdego dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu. Zaplanowano następujące formy wsparcia;
- gimnastyka korekcyjna,
- logopedia – metody ułatwionej komunikacji językowej,
- zajęcia z psychologiem,
- rytmika
- muzykoterapia 
- fizjoterapia
- terapia ręki 
- arteterapia 
- snoezelen (sala doświadczania świata) 
- dogoterapia 
- hydroterapia 
- biofeedback 

Zaplanowano ponadto zakup zestawu biofeedback.

W grudniu uroczyście otworzyliśmy Salę Doświadczania Świata. 


Każdy rodzaj zajęć poprzedzony będzie procesem kwalifikacji dzieci oraz każdorazowo poprzedzony zgodą rodziców. Rodzice/opiekunowie zaproszeni zostaną do wspólnego udziału z dziećmi w warsztatach psychologicznej grupy samopomocowej, prowadzone przez uprawnionego terapeutę w wymiarze 20 godz. na grupę. Program szkolenia obejmie także zagadnienia komunikacji rodzic dziecko i indywidualne konsultacje w odniesieniu do potrzeb.


Dodatkowo zaplanowano zakup plastycznych materiałów do zajęć, podczas rozeznania rynku na potrzeby zakupów stosowane będą aspekty społeczne.

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach