Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci pełnosprawnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną).

 

 

INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU
 

Dzieci niepełnosprawne
zyskują możliwość uczęszczania do zwykłego przedszkola, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku rówieśniczym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

Pełnosprawne dzieci
zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia.

Nauczyciele
wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
 

Rodzice
dzieci zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

KORZYŚCI INTEGRACJI:
 

– brak podziału dzieci na pełnosprawne i niepełnosprawne,
– poczucie bezpieczeństwa dla każdego dziecka,
– dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
– bliska współpraca z rodzicami,
– wiara w możliwości dziecka,
– rozwój tolerancji i akceptacji,
– wzajemna akceptacja,
– zanik niezdrowej rywalizacji,
– rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
– rozwój samodzielności dzieci,
– poszukiwanie nowych form i metod pracy,
– dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
– przezwyciężanie trudności,
– brak izolacji społecznej,
– radość „dawania”,
– przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.
 

ORGANIZACJA PRACY W GRUPACH INTEGRACYJNYCH:

 


W grupie integracyjnej realizowany jest taki sam program wychowania przedszkolnego, jak w każdej innej, równoległej grupie, realizuje się tu jednakową dla wszystkich przedszkoli podstawę programową wychowania przedszkolnego.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład programu wychowania przedszkolnego jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
W grupie integracyjnej wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach opierając się na tej samej tematyce, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.
Liczba dzieci w grupie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym do 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
W grupie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch pedagogów – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
W naszej wyspecjalizowanej placówce dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno- społeczny przedszkolaków. Obecnie w przedszkolu znajduje się 5 oddziałów integracyjnych. Od września 2022 będzie ich 6.

 

Zajęcia w ramach rewalidacji dotyczą


 
maksymalnego rozwijania, usprawniania, wzmacniania tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone, zaburzone;
optymalnego usprawnianie i korygowania funkcji zaburzonych i uszkodzonych;
kompensowania braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie;
stymulowanie rozwoju.
Rodzaje zajęć rewalidacyjnych:
Rewalidacja SI;
Terapia logopedyczna;
Rewalidacja rozwijającaumiejętności;
Alternatywne sposoby komunikowania się;
Rewalidacja - fizjoterapia.

Co dają codzienne działania specjalistów oraz rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera:
wzbogacają wiedzę na temat norm i zasad współżycia społecznego,
modelują i wzmacniają zachowania pożądane,
wspierają dziecko w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami,
kształtują zdolności komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego,
kształtują kompetencje społeczne.

Zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi:
rehabilitacja ruchowa,
usprawnianie samoobsługi,

Zajęcia dla dzieci słabowidzących:
rozwijanie na miarę możliwości dziecka percepcji wzrokowej,
uwzględnianie deficytów wzrokowych w procesie dydaktycznym,
zapewnienie odpowiedniego miejsca do zabawy, nauki,
przygotowywanie dla dziecka specjalnych pomocy dydaktycznych,
uwzględnianie wolniejszego tempa pracy,

Zajęcia dla dzieci słabosłyszących:
zwracanie uwagi, czy dziecko ma włączony aparat słuchowy i czy jest on sprawny,
uwzględnienie trudności dziecka podczas zajęć dydaktycznych,
stworzenie optymalnych warunków odbioru mowy,
pamiętanie o tym, że dziecko z wadą słuchu nie potrafi, 
albo jest mu bardzo trudno, robić kilka rzeczy naraz,
wydawanie krótkich, zwięzłych poleceń i komunikatów,
usprawnianie funkcji słuchowych odpowiednio do możliwości dziecka,
jeżeli funkcje słuchowe są trwale zaburzone, w procesie dydaktycznym stosowanie metod pracy bazujących na percepcji wzrokowej.

Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną:
wszechstronna stymulacja rozwoju funkcji poznawczych oraz wzbogacanie zasobu słownictwa na miarę możliwości dziecka podczas zajęć rewalidacyjnych i dydaktycznych,
zindywidualizowanie metod pracy z dzieckiem,
włączanie w różne formy aktywności, wspieranie mocnych stron, dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć w celu budowania pozytywnej samooceny i motywowania do nauki.

 
 

Kto prowadzi zajęcia rewalidacyjne w naszej placówce:


Wśród nauczycielipracujących w naszej placówce są specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, języka migowego, terapii pedagogicznej, rytmiki, arteterapii, muzykoterapii, terapii ręki, języka angielskiego (7 nauczycieli) oraz treningu umiejętności społecznej (TUS).

Od marca 2021 r. nasze przedszkole prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach