Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Miło nam poinformować Państwa, że od marca bieżącego roku ruszyliśmy w naszym przedszkolu z realizacją zajęć dla dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych, realizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. WWR to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Ilość godzin terapii przyznawanej dziecku w ramach WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

Kto prowadzi terapię WWR?

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi. W naszym przedszkolu w ramach WWR proponujemy dzieciom:

 • Terapię logopedyczną
 • Terapię ręki
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • Trening Umiejętności Społecznych

Wsparciem otaczamy również rodziców dzieci, którym przyznano wczesne wspomaganie rozwoju. Mogą oni liczyć na cykliczne spotkania z psychologiem oraz konsultacje ze specjalistami.

Zakres WWRD może dotyczyć:

 • rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia, słuchu,
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w  środowisku,
 • komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Nad czym pracujemy podczas terapii WWR?

Integracja Sensoryczna

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące cale ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI.
Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach. Poprzez zabawę i odpowiednie stymulowanie dokonuje się integracja informacji oraz doświadczeń, jakie płyną poprzez receptory do mózgu dziecka.

Logopedia

Terapia logopedyczna jest zbiorem działań logopedy dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. W zakres terapii logopedycznej wchodzi między innymi:

 • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy,
 • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego),
 • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC),
 • poprawa kompetencji komunikacyjnych i językowych.

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia mające na celu poprawę motoryki małej. Przeznaczona jest dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły, a mają problemy z grafomotoryką lub z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki dziecka, uczą również koncentracji, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową. W trakcie zabawy uczymy się koordynacji wzrokowo-ruchowej, skupienia, podejmowania aktywności manualnych, precyzyjnych. Przygotujemy w ten sposób do samodzielności przedszkolnej oraz aktywności szkolnej.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Celem zajęć jestwyposażenie dziecka w świadomość własnego ciała, usprawnianie ruchowe, świadomość otaczającej przestrzeni i działanie w niej, nauka dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Pedagog prowadzący zajęcia bacznie obserwuje uczestników zajęć, zachęca ich, ośmiela, chwali, a wówczas ćwiczenia przekształcają się w „ruch twórczy”. Zabawy psychoruchowe to również ćwiczenia plastyczno-techniczne, które wprowadzają dziecko w świat twórczości. Podczas takich zajęć dzieci doskonalą motorykę małą i dużą, uczą się panować nad koordynacją. Wzbogacają słownictwo.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to cykl spotkań mających na celu stymulację rozwoju dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej. Wybrane zagadnienia treningu zostały skupione w trzech obszarach: 

 • rozwój emocjonalny – nazywanie, rozumienie i interpretowanie różnych stanów emocjonalnych (radość, smutek, strach i złość);
 • samowiedza – odkrywanie swojego potencjału i mocnych stron, budowanie poczucia przynależności i tożsamości, akceptacja odmienności;
 • umiejętności społeczne – praca w grupie, empatia, wrażliwość na problemy innych, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

TUS proponowany jest dzieciom, które wybuchają nieuzasadnionym gniewem, nie radzą sobie z intensywnością swoich reakcji lub stanową zagrożenie dla siebie lub innych. To także zajęcia dla dzieci wycofanych, z problemami komunikacyjnymi. Zajęcia te mają na celu wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby mieć terapię WWR?


– Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania w oryginale

– Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR

Dlaczego WWRD jest tak ważne?

 • Spełnia funkcję terapeutyczną poprzez zmniejszanie skutków ubocznych niepełnosprawności oraz ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych.
 • Dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji.
 • Poprzez wsparcie psychologiczne umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do       sytuacji związanej z nieprawidłowościami rozwojowymi dziecka.

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach