Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia w ramach

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest? 

          WWRD, czyli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych, realizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

          WWR to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

 

Dla kogo WWRD?

            Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Wsparciem otaczani są również rodzice dzieci, którym przyznano wczesne wspomaganie rozwoju. Mogą oni liczyć na cykliczne spotkania z psychologiem oraz konsultacje ze wszystkimi specjalistami.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dziecko rozpoczęło terapię w ramach WWR?


– Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania w oryginale;

– Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR;

 

Na jakiej podstawie dobierane są zajęcia terapeutyczne?

         Rodzaj proponowanych dla dziecka zajęć terapeutycznych stanowi odpowiedź na jego aktualne potrzeby w zakresie wspomagania rozwoju, wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dobierając formy pomocy uwzględnia się zawarte w tejże opinii informacje dotyczące zalecanych celów rozwojowych i terapeutycznych.

 

Rodzaje zajęć terapeutycznych w ramach WWRD:

            W naszym przedszkolu w ramach WWRD proponujemy dzieciom:

 • Terapię logopedyczną
 • Terapię ręki
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia z fizjoterapeutą
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • Dogoterapię
 • Trening Umiejętności Społecznych

 

Charakterystyka poszczególnych zajęć terapeutycznych?

INTEGRACJA SENSORYCZNA 

        Podczas zajęć z terapii sensorycznej dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące cale ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach. Poprzez zabawę i odpowiednie stymulowanie dokonuje się integracja informacji oraz doświadczeń, jakie płyną poprzez receptory do mózgu dziecka.

LOGOPEDIA

       Terapia logopedyczna jest zbiorem działań logopedy dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. W zakres terapii logopedycznej wchodzi między innymi:

 • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy,
 • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
 • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego),
 • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC),
 • poprawa kompetencji komunikacyjnych i językowych.

TERAPIA RĘKI

        Terapia ręki to zajęcia mające na celu poprawę motoryki małej. Przeznaczona jest dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły, a mają problemy z grafomotoryką lub z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. Zajęcia terapeutyczne nie tylko poprawiają sprawność małej motoryki dziecka, uczą również koncentracji, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową. W trakcie zabawy uczymy się koordynacji wzrokowo-ruchowej, skupienia, podejmowania aktywności manualnych, precyzyjnych. Przygotujemy w ten sposób do samodzielności przedszkolnej oraz aktywności szkolnej.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 

         Zajęcia ogólnorozwojowe z definicji stawiają nacisk na wszystkie sfery rozwoju dziecka. Celem zajęć ogólnorozwojowych jestwyposażenie dziecka w świadomość własnego ciała oraz w świadomość otaczającej przestrzeni. Podczas  zajęć ogólnorozwojowych dzieci doskonalą motorykę małą i dużą, uczą się panować nad koordynacją. Stałym elementem zajęć ogólnorozwojowych sąćwiczenia grafomotoryczne i multisensoryczne, które oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. Terapeuta prowadzący zajęcia bacznie obserwuje uczestników zajęć, zachęca ich, ośmiela, chwali, a wówczas ćwiczenia przekształcają się w „ruch twórczy”. W formie znakomitej zabawy dzieci wspólnie z terapeutą poznająpojęcia przeciwstawne, cechy przedmiotów, przyporządkowują do kategorii, rozpoznają dźwięki z otoczenia, inscenizują słowa ruchem, pracują nad koordynacją wzrokowo-ruchową, Wzbogacają słownictwo  i wiele innych. 

FIZJOTERAPIA 

        Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się w formie ćwiczeń oraz zabaw ruchowych. Celem zajęć jest wyrównanie istniejących zaburzeń w obrębie motoryki dużej i małej oraz nauka brakujących funkcji i wzorców ruchowych. Oddziaływania terapeutyczne mają wspomagać harmonijny rozwój psycho-motoryczny dziecka w celu osiągnięcia przez nie jak największej sprawności i samodzielności. Na zajęciach z fizjoterapeutą dzieci nie tylko ćwiczą, ale przede wszystkim uczą się pokonywać własne ograniczenia ruchowe, słabości i lęki.

DOGOTERAPIA

      Są to zajęcia wspomagające proces edukacji, w czasie których pies pełni funkcję pomocnika, wsparcia lub kompana. Spotkanie prowadzi pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. W czasie dogoterapii wykorzystuje się sympatię dziecka do psa i jego zainteresowania, jako motywację do pracy nad trudnymi zagadnieniami. Podczas spotkań (grupowych) z terapeutą i psem, dzieci poznają podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu z psem, a także rozwijają się wszechstronnie w czasie zadań problemowych, scenek teatralnych, zajęć ruchowych z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej, prac manualnych i wiele innych, bazując między innymi na obszarach podstawy programowej. Wszystkie zajęcia  przeplecione sąświetną zabawą, w której aktywnie uczestniczy pies.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

        Trening Umiejętności Społecznych to cykl spotkań mających na celu stymulację rozwoju dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej. Wybrane zagadnienia treningu zostały skupione w trzech obszarach: 

 • rozwój emocjonalny – nazywanie, rozumienie i interpretowanie różnych stanów emocjonalnych (radość, smutek, strach i złość);
 • samowiedza – odkrywanie swojego potencjału i mocnych stron, budowanie poczucia przynależności i tożsamości, akceptacja odmienności;
 • umiejętności społeczne – praca w grupie, empatia, wrażliwość na problemy innych, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

TUS proponowany jest dzieciom, które wybuchają nieuzasadnionym gniewem, nie radzą sobie z intensywnością swoich reakcji lub stanową zagrożenie dla siebie lub innych. To także zajęcia dla dzieci wycofanych, z problemami komunikacyjnymi. Zajęcia te mają na celu wypracowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych: rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy/zabawy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę.

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne?

         Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka daje mu największe szanse na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości. To właśnie w początkowym okresie życia ludzki mózg cechuje wysoka plastyczność i podatność na bodźce. Maluchy są niezwykle podatne na rehabilitację i robią szybkie postępy, ponieważłatwo generalizują wypracowane umiejętności i nawyki. Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom szansę na osiągnięcie umiejętności, których same by nie nabyły.

 

 

Oprac. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach