Koło zainteresowań i działania innowacyjne

Kółko plastyczne, dzieci młodsze – Alicja Rydzewska

 

Założenia programowe i cele programu MALI PLASTYCY

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych przez różnorodne działania artystyczne
- stwarzanie okazji do poznawania technik plastycznych
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej
- kształtowanie umiejętności współdziałania
- budzenie wiary we własne możliwości

 

Kółko fotograficzne - Karolina Hajzyk 

 

Ideą koła fotograficznego jest zapoznanie przedszkolaków z działaniem aparatu, poznawaniem nowych pojęć jak pejzaż, portret czy sepia. Głównym celem koła jest rozwijanie zainteresowań artystycznych, dostrzeganie i docenianie piękna oraz rozwijanie wyobraźni.

 

Kółko matematyczne - Anna Szybiak 

 

Koło zainteresowań rozwijające kompetencje matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zdolnych i mają na celu rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej. Poprzez zajęcia dzieci nabywają wiadomości i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej oraz poszerzają kompetencje matematyczne, które już nabyły.

 

Chórek przedszkolny „Anielskie głosy” -

Agnieszka Bajor-Klencz


"Muzyka jest jak powietrze, jest wszędzie i w Tobie i we mnie"
E. Zechenter- Spławińska


Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023r. wznowiło działalność kółko muzyczne, którego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupiła wokół siebie zdolne
i rozmiłowane w śpiewie dzieci naszego przedszkola.
Program chórku powstał w oparciu o kalendarz imprez przedszkolnych. Dzieci poznają pieśni
i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie
i prezentacji poznanych utworów. Efektem podjętych działań będzie prezentacja dorobku artystycznego dzieci w czasie uroczystości przedszkolnych i pozaprzedszkolnych oraz udział
w konkursach muzycznych.


Działania innowacyjne

Innowacja pedagogiczna – Małgorzata Buchta

 

Innowacja pedagogiczna pt.” "W zaczarowanej krainie Pana Języczka - zabawy logopedyczne
wspomagające rozwój mowy dzieci 4-5letnich”, prowadzona jest w grupie „Żabki”. Głównym założeniem innowacji jest to, aby dzieci przez systematyczny udział w ćwiczeniach korygowały istniejące zaburzenia, wspierały terapię logopedyczną oraz doskonaliły poprawną wymowę. Poprzez ćwiczenia usprawniające i korygujące funkcje oddechowe, połykania, motoryczne i percepcyjne, dziecko może osiągnąć możliwość pełnego i prawidłowego rozwoju. Innowacja ma na celu również rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i szybkiej reakcji na sygnały.
Poprzez zajęcia prowadzone w grupie dziecko: - Usprawni motorykę narządów artykulacyjnych, - Wzbogaci słownictwo, - Zdobędzie nowe doświadczenia werbalne, - Utrwali prawidłową wymowę głosek, - Sprawnie komunikuje się z otoczeniem i nie przejawia logofobii (lęku przed mówieniem), - Wyrówna szanse edukacyjne,

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach