Deklaracja dostępności

{Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku} zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej {Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku} zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego {Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku}


Data publikacji strony internetowej: {2017-08-01}

Data ostatniej dużej aktualizacji: {2020-09-23}


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: {2020-09-23}.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest {Anna Kubera}, adres poczty elektronicznej {p39rybnik@interia.pl}. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu {32 739 42 22}. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wstęp deklaracji

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.https://www.p39.miastorybnik.pl/Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

44-253 Rybnik, Osiedle Południe 20
Tel: 32 439 42 22
e-mail: p39rybnik@interia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.09.23 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu

 • częś plików (PDF, DOC, itp.) nie jest dostępnych cyfrowo

 • mogą zdarzyć się sytuacje, w których linki będą otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika

 • brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków

 • mogąc się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • podświetlane linki

 • skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola z Odziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kubera
e-mail: p39rybnik@interia.pl
Telefon: 32 423 32 22

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola prowadzą trzy wejścia znajdujące się przy osiedlowej uliczce, dwa z nich są pozbawione barier architektonicznych, natomiast do jednego prowadzą 3 schody wraz z podjazdem dla wózków.

 • Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na piętrze znajduje się sala przedszkolna, do której prowadzą schody drewniane.

 • Budynek posiada szerokie, bezprogowe ciągi komunikacyjne z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Toalety bez barier architektonicznych, wypsażone w urzadzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 •  

  Plac zabaw oraz urządzenia na plcu zabaw dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd/zjazd)

 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

 • W przedszkolu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach