Deklaracja dostępności

2020-03-31

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.https://www.p39.miastorybnik.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

44-253 Rybnik, Osiedle Południe 20
Tel: 32 439 42 22
e-mail: p39rybnik@interia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.09.23 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu

 • część plików (PDF, DOC, itp.) nie jest dostępnych cyfrowo

 • mogą zdarzyć się sytuacje, w których linki będą otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika

 • brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków

 • mogąc się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 • część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo

 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika

 • brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury

 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób

Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • podświetlane linki

 • skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

   

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Interacyjnymi nr 39 w Rybniku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kubera
e-mail: p39rybnik@interia.pl
Telefon: 32 439 42 22

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • do budynku przedszkola prowadzą trzy wejścia znajdujące się przy osiedlowej uliczce, dwa z nich są pozbawione barier architektonicznych, natomiast do jednego prowadzą 3 schody wraz z podjazdem dla wózków.

 • budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na piętrze znajduje się sala przedszkolna, do której prowadzą schody drewniane.

 • budynek posiada szerokie, bezprogowe ciągi komunikacyjne z których może korzystać osoba niepełnosprawna

 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

 • plac zabaw oraz urządzenia na plcu zabaw dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd/zjazd)

 • do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

 • w przedszkolu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach